Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Meteorological Radar Network Development
ΕΤΟΣ:
2004

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την συμπλήρωση και τον εκσυχρονισμό του υφιστάμενου δικτύου συλλογής μετεωρολογικής πληροφορίας που αποτελείται από μετεωρολογικά RADAR, τα οποία αποτελούν διεθνώς βασικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό και πρόγνωση των καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο καιρός παρουσιάζει χαρακτηριστικά που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν προβλήματα στην καθημερινότητα του πολίτη. 

Το έργο στοχεύει στην ολοκλήρωση του υφιστάμενου δικτύου, ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της χώρας και να παράγεται εικόνα υψηλής διακριτικής ικανότητας, με άμεσο αποτέλεσμα την συλλογή μεγαλύτερου όγκου μετεωρολογικής πληροφορίας προς επεξεργασία, για την παραγωγή, σε συνδυασμό με τα λοιπά συστήματα συλλογής μετεωρολογικής πληροφορίας της ΕΜΥ, αξιόπιστων τοπικών προγνώσεων.

Όλα τα RADAR θα τηλεχειρίζονται από την Κ.Υ. ΕΜΥ, το ΑΤΑ/ΠΜΚ και το οικείο γραφείο Μετεωρολογίας όπου υπάρχει και θα ελέγχεται συνεχώς η λειτουργία τους από το οικείο γραφείο Μετεωρολογίας και την Κ.Υ. ΕΜΥ. 

Η εικόνα των μετεωρολογικών RADAR, θα έχει διακριτική ικανότητα σε ολόκληρη τη χώρα 2x2 km και καλύτερη και από κοινού με τα αριθμητικά μοντέλα περιορισμένης περιοχής, τις φωτογραφίες του δορυφόρου και το Σύστημα Nowcasting (ολυμπιακά έργα), θα παρέχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, που η εκμετάλλευση του από τον κρατικό μηχανισμό θα είναι σε όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση του πολίτη.


Στόχος του Έργου

  • Προμήθεια και εγκατάσταση τριών νέων μετεωρολογικών RADAR που θα εγκατασταθούν στην Πρέβεζα, στη Χρυσούπολη, και στα Κύθηρα (ή στην Αστυπάλαια).


  • Προμήθεια και εγκατάσταση δύο Σταθμών Βάσης συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, όπου θα συγκεντρώνεται η εικόνα του συνολικού δικτύου RADAR στην ΕΜΥ και το ΠΜΚ/ΑΤΑ.

  • Επιπρόσθετα για την καλύτερη λειτουργία του δικτύου, το RADAR του Υμηττού θα μετακινηθεί και θα εγκατασταθεί στην Αστυπάλαια (ή Λήμνο) και το RADAR της Θεσσαλονίκης θα μεταφερθεί σε νέα θέση.

  • Τηλεπικοινωνιακή σύνδεση των απομακρυσμένων συστημάτων με την ΕΜΥ και το ΠΜΚ/ΑΤΑ καθώς και προμήθεια, λειτουργία, εγκατάσταση και διασύνδεση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών

  • Λειτουργική διασύνδεση όλων των ανωτέρω υπο-συστημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΕΜΥ

  • Αναβάθμιση τεσσάρων παλαιών RADAR (δύο C-Band και δύο S-Band) που βρίσκονται εγκατεστημένα στις περιοχές Ανδραβίδας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης και Αθήνας (Υμηττός).


  • Εκπαίδευση προσωπικού όλων των κατηγοριών για τη λειτουργία και εκμετάλλευση των συστημάτων RADAR.

  • Εργασίες Υποδομής όπως κατασκευή οδών πρόσβασης, σύνδεση με δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης, κατασκευή λοιπών χώρων (στάθμευσης οχημάτων, κ.λπ.) που θα πραγματοποιηθούν από προσωπικό και με δαπάνη της ΠΑ.

  • Εξασφάλιση πλήρους προστασίας σε θέματα ασφάλειας προσωπικού, αντικεραυνικής προστασίας είτε αυτό αφορά την κεραία, radome κλπ είτε αυτό αφορά τα καλώδια ρεύματος και δεδομένων.


Οι συνεργασίες μας