Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Κάνε αίτηση για τις υποτροφίες της Space Hellas

Σχετικά με τις υποτροφίες

Η Space Hellas θεσπίζει την Τιμητική Υποτροφία «Δημήτρης Μανωλόπουλος» θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του οραματιστή και ιδρυτή της, Δημήτρη Μανωλόπουλου και παράλληλα να δώσει την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους στο χώρο της τεχνολογίας.

Με αυτόν τον τρόπο δηλώνει και εμπράκτως τη στήριξή της, στις νέες και στους νέους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο και να εξελιχθούν μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, με έμφαση στους τομείς των δικτύων επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν μία από τις δύο (2) υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να έχουν πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή αντίστοιχα ισότιμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

2. Να έχουν εγγραφεί επιτυχώς σε μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών Πανεπιστημίων στην περιοχή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και κατά προτίμηση με ειδίκευση στα δίκτυα επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και την τεχνητή νοημοσύνη (AI)

3. Να είναι ηλικίας έως και 26 ετών.

4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους να είναι τουλάχιστον λίαν καλώς.

5. Να μην έχουν πρώτο βαθμό συγγένειας με εργαζόμενο ή με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SPACE HELLAS.

6. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω.

Διαβάστε την προκήρυξη

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά - Έγγραφα

  • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

  • Πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

  • Δήλωση σκοπού (έως 500 λέξεων) στην οποία ο υποψήφιος θα αποτιμά την έως τώρα ακαδημαϊκή του πορεία, θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έναντι άλλων αντίστοιχων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και το πώς αυτή η επιλογή συνδέεται με τα μελλοντικά του σχέδια και επιδιώξεις (συμπληρώνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα).

  • Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου/αστυνομικής ταυτότητας.

  • Βεβαίωση εγγραφής του υποψηφίου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτείται υποτροφία.

  • Αναλυτικό πρόγραμμα ή κανονισμό σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος για το οποίο αιτείται ο υποψήφιος υποτροφία.

  • Πλήρη φορολογική δήλωση των τελευταίων δύο (2) ετών για το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα του υποψηφίου και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα. Επιπλέον, σύντομο κείμενο (έως 200 λέξεων) σχετικά με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και τον τρόπο με τον οποίο έχει προγραμματίσει την κάλυψη του κόστους των σπουδών του (συμπληρώνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα).

  • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει παράλληλα άλλη υποτροφία από κανένα οργανισμό/φορέα.

Οι συνεργασίες μας