Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Apply to the SPACE HELLAS Strategic Business Scholarship Programs

Σχετικά με τις υποτροφίες

Η Space Hellas θεσπίζει την Τιμητική Υποτροφία «Δημήτρης Μανωλόπουλος» θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του οραματιστή και ιδρυτή της, Δημήτρη Μανωλόπουλου και παράλληλα να δώσει την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους στο χώρο της τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνει και εμπράκτως τη στήριξή της, στις νέες και στους νέους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο και να εξελιχθούν μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, με έμφαση στους τομείς των δικτύων επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν μία από τις δύο (2) υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Να έχουν πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή αντίστοιχα ισότιμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 2. Να έχουν εγγραφεί επιτυχώς σε μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών Πανεπιστημίων στην περιοχή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και κατά προτίμηση με ειδίκευση στα δίκτυα επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και την τεχνητή νοημοσύνη (AI) 3. Να είναι ηλικίας έως και 26 ετών. 4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους να είναι τουλάχιστον λίαν καλώς. 5. Να μην έχουν πρώτο βαθμό συγγένειας με εργαζόμενο ή με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SPACE HELLAS. 6. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω.

Requirements to apply

  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

  • Δίπλωμα ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών και αναλυτικών αποτελεσμάτων.

  • Μια δήλωση σκοπού (έως 500 λέξεις) στην οποία ο υποψήφιος θα αξιολογήσει την ακαδημαϊκή του πορεία μέχρι στιγμής, θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε σύγκριση με άλλα αντίστοιχα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και πώς αυτή η επιλογή σχετίζεται με τα μελλοντικά του σχέδια και φιλοδοξίες (να ολοκληρωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα).

  • Φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.

  • Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται υποτροφία.

  • Πρόγραμμα σπουδών ή κανονισμοί του μεταπτυχιακού προγράμματος για το οποίο ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για υποτροφία.

  • Πλήρης φορολογική δήλωση των τελευταίων δύο (2) ετών για το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του υποψηφίου και τις αντίστοιχες σημειώσεις εκκαθάρισης. Επιπλέον, ένα σύντομο κείμενο (έως 200 λέξεις) σχετικά με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και πώς έχει προγραμματίσει να καλύψει το κόστος των σπουδών του (που θα ολοκληρωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα).

  • Ορκισμένη δήλωση από τον υποψήφιο ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία από οποιονδήποτε οργανισμό / οντότητα.

Περήφανοι για τους Συνεργάτες μας