Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση
Aνακοίνωση Ανανέωσης Ειδικής Διαπραγμάτευσης
Φορολογικό Πιστοποιητικό 2022
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007
Space Hellas: Αγορά του 39,93% των μετοχών της εταιρείας SINGULARLOGIC A.E. και ταυτόχρονη πώληση του 39,97%των μετοχών της εταιρείας Epsilon SingularLogic Α.Ε.
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007
Aνακοίνωση Διανομής Μερίσματος
Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου 14/6/2023
Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού ΔΣ 13/6/2023
Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12/6/2023
Ανακοίνωση για (α) την, σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν.4706/2020, οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου δυνάμει της απόφασης της από 12-06-2023 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και την συνακόλουθη επιβεβαίωση του ορισμού του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου έως την λήξη της θητείας αυτού καθώς και, αντιστοίχως, της επιτροπής ελέγχου και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας και (β) την ανασυγκρότηση της επιτροπής ελέγχου και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων σε σώμα.
Ανακοίνωση σχετικά με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Space Hellas A.E. (12-06-2023)
Ανακοίνωση για την πρόταση διανομής μερίσματος
Ανακοίνωση Ετήσιας Παρουσίασης Αναλυτών 2023
Aνακοίνωση έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Οικονομικό Ημερολόγιο 2023
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007
Ανακοίνωση σχετικά με τις αποφάσεις της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Space Hellas A.E. (20-12-2022)
Aνακοίνωση αποτελέσματος μερικού φορολογικού ελέγχου χρήσης 2016
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν3556
Ανακοίνωση Διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή Mετοχής
Βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου SPACE HELLAS Eννεαμήνου και Γ΄τριμήνου 2022
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν3556
Φορολογικό Πιστοποιητικό 2021
Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου 11/10/2022
Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού ΔΣ 11/10/2022
Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού ΔΣ 10/10/2022
Ανακοίνωση για (α) τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο, στην επιτροπή ελέγχου και στην επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και (β) την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου, της επιτροπής ελέγχου και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων σε σώμα (Ορθή Επανάληψη).
Ανακοίνωση για (α) τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο, στην επιτροπή ελέγχου και στην επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και (β) την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου, της επιτροπής ελέγχου και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων σε σώμα.
Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος
Ανακοίνωση Διάθεσης Ιδίων Μετοχών
Ανακοίνωση για την Επιτροπή Ελέγχου
Ανακοίνωση σχετικά με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Space Hellas A.E. (22-06-2022)
Ανακοίνωση για την πρόταση διανομής μερίσματος
Ανακοίνωση Ετήσιας Παρουσίασης Αναλυτών 2022
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Aνακοίνωση τροποποίησης οικονομικού ημερολογίου 2022
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση για τον ορισμό νέου εσωτερικού ελεγκτή
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Οικονομικό Ημερολόγιο 2022
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου SPACE HELLAS Eννεαμήνου και Γ΄ Τριμήνου 2021
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Φορολογικό Πιστοποιητικό 2020
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας
Ανακοίνωση νέας υπεύθυνης μονάδας εξυπηρέτησης μετοχών
Ανακοίνωση iQom
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση παρέλευσης προθεσμίας
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση - Διάσπαση SingularLogic
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση σχετικά με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Space Hellas A.E. (17-06-2021)
Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. Ν. 4548-2018
Έκθεση άρθρου 101 παρ. 1 Ν. 4548-2018
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση Ετήσια Παρουσίαση Αναλυτών 2021
Διευκρινιστική Ανακοίνωση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της επιτροπής ελέγχου και την ανασυγκρότηση αυτής σε σώμα μετά την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της
Ανακοίνωση για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου
Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548_2018
Οικονομικό Ημερολόγιο 2021
Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. Ν. 4548 - 2018
Έκθεση Άρθρου 101 παρ. Ν.4548 - 2018
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Νέο Διοικητικό συμβούλιο στην SingularLogic
Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εξαγοράς της SingularLogic
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση για στοιχεία και πληροφορίες Α' εξαμήνου 2016
Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2015
Ανακοίνωση για την δημοσιοποίηση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2016
Επανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων
Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε Αντικατάσταση Παραιτηθέντος
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Επανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου - Επανεκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας
Ανακοίνωση σχετικά με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Space Hellas Α.Ε. (27-06-2016)
Ανακοίνωση για το κράτος μέλος προέλευσης
Επανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου - Επανεκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας
Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε Αντικατάσταση Παραιτηθέντος
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση για τη δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων 2015
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Εννιαμήνου
Η Space Hellas Παρέχει το Χαρτοφυλάκιο των Υπηρεσιών της BT Global Services στην Ελλάδα και στην Κύπρο
Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Εξαμήνου 2010
Ανακοίνωση Υπέρβασης Ποσοστού Σύμφωνα με το Νόμο 3556
Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτών σύμφωνα με τον Ν.3556
Ανακοίνωση Συγκρότησης σε Σώμα και Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων και Δικαιωμάτων Εκπροσώπησης 05/07/2010
Ανακοίνωση Μεταβίβασης Μετοχών ως δωρεά 24/06/2010
Ανακοίνωση για Αγορά Σ. Μανωλόπουλου 26/04/2010
Ανακοίνωση για Αγορά Κωνσταντινίδη 23/04/2010
Ανακοίνωση για Αγορά Δουλαβέρη 23/04/2010
Ανακοίνωση για Αγορά Μερτζάνη 23/04/2010
Ανακοίνωση για Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 29/03/2010
Ανακοίνωση - Επανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου - Επανεκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων εκπροσώπησης

Οι συνεργασίες μας