Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ανακοινώσεις

Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. Ν. 4548/2018
Έκθεση άρθρου 101 παρ. 1 Ν. 4548/2018
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση Ετήσια Παρουσίαση Αναλυτών 2021
Διευκρινιστική Ανακοίνωση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της επιτροπής ελέγχου και την ανασυγκρότηση αυτής σε σώμα μετά την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της
Ανακοίνωση για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου
Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548_2018
Οικονομικό Ημερολόγιο 2021
Έκθεση Άρθρου 101 παρ. Ν.4548/2018
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. Ν. 4548 - 2018
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση για στοιχεία και πληροφορίες Α' εξαμήνου 2016
Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2015
Ανακοίνωση για την δημοσιοποίηση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2016
Επανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων
Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε Αντικατάσταση Παραιτηθέντος
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Επανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου - Επανεκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας
Ανακοίνωση σχετικά με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Space Hellas Α.Ε. (27-06-2016)
Ανακοίνωση για το κράτος μέλος προέλευσης
Επανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου - Επανεκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας
Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε Αντικατάσταση Παραιτηθέντος
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση για τη δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων 2015
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Νόμου 3556-2007
Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Εννιαμήνου
Η Space Hellas Παρέχει το Χαρτοφυλάκιο των Υπηρεσιών της BT Global Services στην Ελλάδα και στην Κύπρο
Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Εξαμήνου 2010
Ανακοίνωση Υπέρβασης Ποσοστού Σύμφωνα με το Νόμο 3556
Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτών σύμφωνα με τον Ν.3556
Ανακοίνωση Συγκρότησης σε Σώμα και Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων και Δικαιωμάτων Εκπροσώπησης 05/07/2010
Ανακοίνωση Μεταβίβασης Μετοχών ως δωρεά 24/06/2010
Ανακοίνωση για Αγορά Σ. Μανωλόπουλου 26/04/2010
Ανακοίνωση για Αγορά Κωνσταντινίδη 23/04/2010
Ανακοίνωση για Αγορά Δουλαβέρη 23/04/2010
Ανακοίνωση για Αγορά Μερτζάνη 23/04/2010
Ανακοίνωση για Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 29/03/2010
Ανακοίνωση - Επανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου - Επανεκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων εκπροσώπησης

Περήφανοι για τους Συνεργάτες μας