Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Γενικές Συνελεύσεις

Αποτελέσματα ψηφοφορίας 37ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αποφάσεις 37ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Το Επεξηγηματικό Σημείωμα της 37ης ΤΓΣ, που περιλαμβάνει: -Την Πρόσκληση στην ΤΓΣ -Τις εισηγήσεις του ΔΣ -Τον συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου -Τα σχέδια αποφάσεων -Την έκθεση αποδοχών των μελών ΔΣ του 2022 (θέμα 5ο) -Τις αμοιβές των μελών ΔΣ για το 2022 και τις προτεινόμενες αμοιβές των μελών ΔΣ για το 2023 (θέμα 6ο) -Την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 έως 31/12/2022) - Την έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών του ΔΣ για την χρονική περίοδο 1/1/2022 – 12/6/2023
Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Εξουσιοδότησης Αντιπροσώπου
Ενημέρωση Σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Δικαιώματα μειοψηφίας
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Σχέδια αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022
Αποτελέσματα ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.12.2022
Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.12.2022
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Το Επεξηγηματικό Σημείωμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης, που περιλαμβάνει και την εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης
(ΕΓΣ) Έντυπο Εξουσιοδότησης Αντιπροσώπου
Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Δικαιώματα μειοψηφίας
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Σχέδια αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας 36ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αποφάσεις 36ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Το Επεξηγηματικό Σημείωμα της 36ης ΤΓΣ, που περιλαμβάνει: -Την Πρόσκληση στην ΤΓΣ. -Τις εισηγήσεις του ΔΣ. -Τον συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. -Τα σχέδια αποφάσεων. -Την Έκθεση Αποδοχών των μελών ΔΣ του 2021(θέμα 5). -Τις αμοιβές των μελών ΔΣ για το 2021, και τις προτεινόμενες αμοιβές των μελών ΔΣ για το 2022 (θέμα 6). -Την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021). - Την ‘Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών του ΔΣ για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021).
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Εξουσιοδότησης Αντιπροσώπου
'Οροι και Προϋποθέσεις εξ αποστάσεως ΓΣ
Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Δικαιώματα μειοψηφίας
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Σχέδια αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021
Αποτελέσματα ψηφοφορίας 35ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Επεξηγηματικό Σημείωμα της 35ης ΤΓΣ, που περιλαμβάνει: -Την Πρόσκληση στην ΤΓΣ, -Τις εισηγήσεις του ΔΣ. -Τον συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. -Τα σχέδια αποφάσεων. -Την Έκθεση Αποδοχών των μελών ΔΣ του 2020 (θέμα 5). -Τις αμοιβές των μελών ΔΣ για το 2020, και τις προτεινόμενες αμοιβές των μελών ΔΣ για το 2021 (θέμα 6). -Την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020). -Την πολιτική καταλληλότητας.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020
'Οροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως ΓΣ
Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Σχέδια αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Έντυπο Εξουσιοδότησης Αντιπροσώπου
Δικαιώματα μειοψηφίας

Οι συνεργασίες μας