Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Γενικές Συνελεύσεις

Αποτελέσματα ψηφοφορίας 35ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Επεξηγηματικό Σημείωμα της 35ης ΤΓΣ, που περιλαμβάνει: -Την Πρόσκληση στην ΤΓΣ, -Τις εισηγήσεις του ΔΣ. -Τον συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. -Τα σχέδια αποφάσεων. -Την Έκθεση Αποδοχών των μελών ΔΣ του 2020 (θέμα 5). -Τις αμοιβές των μελών ΔΣ για το 2020, και τις προτεινόμενες αμοιβές των μελών ΔΣ για το 2021 (θέμα 6). -Την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020). -Την πολιτική καταλληλότητας.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020
'Οροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως ΓΣ
Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Σχέδια αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Έντυπο Εξουσιοδότησης Αντιπροσώπου
Δικαιώματα μειοψηφίας

Περήφανοι για τους Συνεργάτες μας