Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (NOC) και Managed Services

Μέρος της λειτουργίας του Service Desk είναι η ομάδα του NOC και των managed services, πλήρως εξοπλισμένη με υψηλής τεχνολογίας εργαλεία για παρακολούθηση και υποστήριξη (Cisco Prime, Cisco Call Manager, HP NNMi, Space Hellas .Pulse, Solarwinds και άλλα). 

Αυτή η 24-ωρη υπηρεσία, προσφέρει μια προληπτική προσέγγιση στη υποστήριξη που έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη αποδοτικότητα και αξιοπιστία, προσθέτοντας αξία στις υπηρεσίες  του πελάτη. Αναβαθμίζει την ποιότητα, την αποδοτικότητα και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και βοηθά να αποτρέπεται η οποιαδήποτε μη προγραμματισμένη διακοπή.

Εξειδικευμένοι μηχανικοί με ξεχωριστούς ρόλους σύμφωνα με τις τεχνικές τους ειδικότητες, παρέχουν υποστήριξη (proactive και reactive) ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας και των συμβατικών υποχρεώσεων. 
Με την proactive προσέγγιση, τα συμβάντα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο και πιθανά προβλήματα μπορούν να διαγνωσθούν πριν την εμφάνιση τους. Η άμεση απόκριση με τις κατάλληλες ενέργειες των μηχανικών μας μπορούν να αποτρέψουν ένα incident ή μια διακοπή υπηρεσίας.
Οι υπηρεσίες των πελατών παρακολουθούνται χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία διαχείρισης (δικτύου ή άλλα) και ένα σύνολο άμεσων ενεργειών ξεκινά με κάθε αυτοματοποιημένη ειδοποίηση που δημιουργεί ένα event, incident ή problem.

Χρησιμοποιώντας τη Space Hellas ως τον Managed Services πάροχο σας, προσθέτετε αξία στις υπηρεσίες σας. Οι ενέργειες των μηχανικών μας ξεκινούν προτού δημιουργηθεί πραγματικός κίνδυνος διακοπής των υπηρεσιών σας. 

Security Management and Monitoring

Χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο, η Space Hellas θα παρακολουθήσει και θα συσχετίσει πληροφορίες πρόσβασης και γεγονότων που προέρχονται από συστήματα ασφάλειας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να παράγει βιώσιμα αποτελέσματα και ολοκληρωμένες αναφορές για την κατάσταση ασφάλειας του οργανισμού. Η Space Hellas διαχειρίζεται την τοποθέτηση ασφάλειας κάθε συστήματος, για παράδειγμα συμβάντα, ειδοποιήσεις και καταγραφές, προσφέροντας ολοκληρωμέμη άμυνα κατά των απειλών.

Αυτή η υπηρεσία είναι βασισμένη στο SoC της Space Hellas που πληρεί κορυφαία βιομηχανικά πρότυπα και είναι εξοπλισμένη με προσωπικό που διαθέτει την καλύτερη τεχνολογία και ικανότητες. 

Threat Hunting & Incident Response

Η Space Hellas παρέχει μια ομάδα SoC εξειδικευμένων και πιστοποιημένων Αναλυτών Ασφάλειας, που παρακολουθούν συνεχώς τις πηγές των πελατών και διατηρούν την ορατότητα στο παγκόσμιο τοπίο απειλών.

Αυτή η υπηρεσία είναι βασισμένη στο SoC της Space Hellas που πληρεί κορυφαία βιομηχανικά πρότυπα και είναι εξοπλισμένη με προσωπικό που διαθέτει την καλύτερη τεχνολογία και ικανότητες.

Vulnerability Management

Η Space Hellas παρέχει vulnerability management component που ανακαλύπτει δυναμικά και ολοκληρωμένα το εύρος απειλών.

Αυτή η υπηρεσία είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία κυβερνοασφάλειας που συμπεριλαμβάνει  την ταυτοποίηση, αξιολόγηση, αντιμετώπιση, και αναφορά των vulnerabilities λογισμικού και δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, της αναφοράς και της απόκρισης σε vulnerabilities σύμφωνα με όλα τα κορυφαία πρότυπα.

User, Network and Entity Behavioral Analytics

Αυτή η υπηρεσία είναι μια λύσηmachine learning που θα βοηθήσει τον οργανισμό να βρει κρυμμένες απειλές και ανώμαλη συμπεριφορά σε χρήστες, συσκευές και εφαρμογές. Η προσέγγισή του σύμφωνα με την επιστήμη δεδομένων παράγει πρακτικά αποτελέσματα με μετρήσεις κινδύνων και υποστηρικτικά στοιχεία που θα βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές των αναλυτών του SOC της Space Hellas. Επιπρόσθετα, παρέχει visual pivot points για το Threat Hunting ώστε να ερευνήσει  προληπτικά την ανώμαλη συμπεριφορά.

Αυτό επιτυγχάνεται συγκεντρώνοντας πληροφορίες για τα συμβάντα του δικτύου που δημιουργούν καθημερινά οι χρήστες. Μόλις συγκεντρωθούν και αναλυθούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανιχνεύσουν τη χρήση των compromised credentials, lateral movement, και άλλης κακόβουλης συμπεριφοράς. Συνοψίζοντας, οι τύποι ανάλυσης συμπεριφοράς απορρέουν από αναλύσεις συμπεριφοράς καταναλωτή για να επικεντρωθούν στη συμπεριφορά συστημάτων και στους λογαριασμούς χρήστη πάνω σε αυτά.

Η Space Hellas θα ενσωματώσει το στοιχείο UENBA με την υπηρεσία Security Management and Monitoring service και θα χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της για να παρέχει έξυπνη απόκριση σε περιστατικά.

Managed

Είναι πια παγκόσμια τάση οι επιχειρήσεις να αναθέτουν τη λειτουργία μη στρατηγικών ή αρκετά εξειδικευμένων λειτουρ­γιών στο συνεργάτη τους. Ο συνεργάτης κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις CAPEX & OPEX και χρεώνει τον πελάτη με ένα μη­νιαίο κόστος. η κατηγορία αυτή είναι τα Managed Services.
Κάθε πελάτης είναι μοναδικός με ιδιαίτερες και συγκεκριμένες ανάγκες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παροχής υπηρεσιών. Η παρακολού-θηση και η μέτρηση των επιδόσεων των παρεχόμενων υπηρε-σιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας του πελάτη. Είναι ο μόνος τρόπος να διαπιστωθεί αν τηρείται το συμφωνηθέν Service Level Agreement (SLA) που περιγράφει αναλυτικά το επίπεδο ποιότητας και ανταπόκρισης στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
H Space Hellas, παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις της αγοράς και ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, βελτιώνει διαρκώς την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της, παρέχοντας υπηρεσίες Managed Services. Σύμφωνα με τη Yankee Group η αγορά των Managed Services, υπολογίζεται να μεγαλώνει στο εξής κατά 20% κάθε χρόνο.

Για την παροχή της υπηρεσίας Managed Services, χρησιμοποιούνται από τη Space Hellas εξοπλισμός των κορυφαίων κατασκευαστών και εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας Μέσω αυτών μπορούν να πραγματοποιούνται από απλό  Monitoring της υποδομής του πελάτη έως και πλήρης διαχείριση του δικτύου, της πληροφοριακής υποδομής, της IP τηλεφωνίας, πλήρης διαχείριση κλήσεων (call center) καθώς και integration όλου του περιβάλλοντος, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν pro-active και re-active support, incident management, problem management, change management, performance management, security management και πραγματοποιούνται είτε remotely είτε on-site από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό. Σε κάθε τομέα παρέχεται το κατάλληλο reporting το οποίο χρησιμοποιείται στην καθημερινή εργασία και την παρακολούθηση των SLAs.
Όλες οι ενέργειες διέπονται από τη διαδικασία του Continual Improvement το οποίο στηρίζεται τόσο στην αξιοποίηση των KPIs που εξάγονται από τα συστήματα, όσο και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που εξάγονται από τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών.
Οι υποδομές της Space Hellas είναι οργανωμένες και δομημένες με τρόπο ώστε να παρέχουν αξιόπιστο και fully secured περιβάλλον για την παροχή των Managed Services στους πελάτες.
 

Οι συνεργασίες μας