Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More

Δέσμευση Διαδικτυακής Κόκκινης Ομάδας

Η επιθετική ομάδα της Space Hellas θα εξουσιοδοτηθεί και θα οργανωθεί για να  προσομοιώσει επίθεση πιθανού αντίπαλου ή δυνατότητα εκμετάλλευσης της τοποθέτησης ασφάλειας του οργανισμού. Ο στόχος της Κόκκινης Ομάδας είναι να βελτιώσει την κυβερνοασφάλεια της επιχείρησης παρουσιάζοντας τις επιπτώσεις επιτυχημένων επιθέσεων και παρουσιάζοντας ποιες ενέργειες είναι αποδοτικές για τους υπερασπιστές (τη Μπλε Ομάδα) στο λειτουργικό IT περιβάλλον του πελάτη.

Δοκιμή Διείσδυσης (Εξωτερικά, Εσωτερικά, Ασύρματα, IoT)

Αυτή η υπηρεσία αναγνωρίζει τα κενά ασφάλειας σε μια υποδομή IT αναλύοντας τις πηγές IT και προσομοιώνοντας τις επιθέσεις κυβερνοχώρου. Χρησιμοποιεί την αξιολόγηση ευπάθειας και προσδιορίζει αν αυτές οι ευπάθειες μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Η Space Hellas μπορεί να ελέγξει εξωτερικά ή εσωτερικά με παρουσία στο σημείο, μπορεί να συμπεριλάβει λειτουργικά συστήματα, υπηρεσίες, τοπικές εφαρμογές και εφαρμογές cloud, ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα και συσκευές IoT. Η Space Hellas μπορεί να προσφέρει ένα επιτόπιο έλεγχο ή να εγκαταστήσει μια υπηρεσία σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. 

Αξιολόγηση Ευπάθειας

Η Space Hellas μπορεί να παρέχει υπηρεσία αξιολόγησης ευπάθειας που ανακαλύπτει δυναμικά τη συνολική επιφάνεια της επίθεσης και βρίσκει ευπάθειες που δεν υπάρχουν σήμερα. Θα παρέχει νοημοσύνη έκθεσης στην απειλή προσδιορίζοντας τις τρέχουσες ευπάθειες. Θα βοηθήσει να συνδεθούν οι κίνδυνοι και να υπάρξει μια πραγματική εικόνα τους καθώς ευθυγραμμίζονται με τη σύγχρονη ψηφιακή επιχείρηση. Η Space Hellas μπορεί να προσφέρει ένα επιτόπιο έλεγχο ή να εγκαταστήσει μια υπηρεσία σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Έλεγχος ετοιμότητας ηλεκτρονικού ψαρέματος και Εκπαίδευση Ασφάλειας

Η Space Hellas μπορεί να στήσει και να εκτελέσει μια προσαρμοσμένη διαφημιστική εκστρατεία βασισμένη σε αποστολή e-mail ή εναλλακτικά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό να ελέγξει την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με την ασφάλεια και να αξιολογήσει τη διάσταση ευπάθειας της Κοινωνικής Μηχανικής του οργανισμού. Στη συνέχεια, μπορεί να προσφέρει εξατομικευμένη εκπαίδευση σχετικά με την Ασφάλεια σε όλο το προσωπικό.

Χαρτογράφηση & Ανάλυση Δικτύου

Η μη ύπαρξη ξεκάθαρης εικόνας του δικτύου και των στοιχείων του, δημιουργεί θέματα για την επιχείρηση, στην προσπάθεια συντήρησης και λειτουργίας της υποδομής δικτύου. Η υπηρεσία Χαρτογράφησης και Ανάλυσης Δικτύου παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για ολόκληρη την υποδομή και για την κατάσταση της. 

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

  • Πλήρη χαρτογράφηση των συσκευών δικτύου, με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υποστήριξής τους 
  • Διαγράμματα Layer 2 και 3 με πληροφορίες για δίκτυα, υποδίκτυα και διάρθρωση συσκευών
  • Υψηλού επιπέδου ανάλυση στα θέματα της υποδομής και προτάσεις επανόρθωσης 
  • Προτάσεις για βελτιώσεις και βελτιστοποίηση αρχιτεκτονικής, εξοπλισμού και διάρθρωσης τεχνολογιών 

WLAN Site Readiness Assessment

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός δικτύου WiFi δεν είναι ένα ασήμαντο καθήκον και αν δεν εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα, όπως η φτωχή απόδοση, κάλυψη και  περιαγωγή συσκευής και η υψηλή παρεμβολή.

Η υπηρεσία WLAN Site Readiness Assessment είναι μια υπηρεσία Σχεδιασμού Δικτύου WiFi που χρησιμοποιεί επαγγελματικά εργαλεία με σκοπό να προσομοιώσει την κάλυψη και την απόδοση ενός δικτύου WiFi, που βασίζεται στα στοιχεία και την περιοχή κάλυψης. Μπορεί να συνδυάσει δεδομένα από προσομοιώσεις και πραγματικές μετρήσεις, ώστε να παρέχει τα πιο σωστά αποτελέσματα για τον ακριβή αριθμό των Σημείων Πρόσβασης στο δίκτυο WiFi που απαιτούνται για τη βέλτιστη απόδοση. Μπορεί επίσης να ανιχνεύσει και να διορθώσει θέματα παρεμβολής, τα οποία απορρέουν από ανεπαρκή παραμετροποίηση δικτύου σε ασύρματα κανάλια.


 

Έλεγχος Κυβερνοασφάλειας, Παροχή Συμβουλών, Χαρτογράφηση

Η Space Hellas χρησιμοποιεί ένα ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ασφάλειας που συμπεριλαμβάνει τεχνολογίες και διαδικασίες. Αυτό το πλαίσιο προσαρμόζεται σε κάθε οργανισμό σύμφωνα με  ένα Δείκτη Ικανότητας Ασφάλειας με σκοπό να οριστεί η τωρινή και μελλοντική τοποθέτηση του οργανισμού. Αυτή η κλιμακωτή προσέγγιση ξεκάθαρα παρέχει όλα τα επόμενα βήματα προς μια ασφαλέστερη επιχείρηση.
Επιπρόσθετα, η Space Hellas θα παρέχει συμβουλές σχετικά με την έρευνα με σκοπό να οδηγήσει τον οργανισμό να θεραπεύσει ευπάθειες και απειλές. Συγκεκριμένα:
•    Καταγράφει Πηγές και Υπηρεσίες: Καταγράφει τις αναπτυγμένες υπηρεσίες και απαριθμεί τις πηγές ώστε να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στα επόμενα βήματα.
•    Αναλύει τις Εξαρτήσεις Υπηρεσιών: Ανακαλύπτει αλυσίδες υπηρεσιών και αλληλεπικοινωνία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
•    Αξιολογεί τη Σπουδαιότητα της Υπηρεσίας και αναθέτει κόστη κινδύνου: Συνεργάζεται με βασικά στελέχη μέσα στον οργανισμό και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον κίνδυνο.
•    Προσδιορίζει το Δείκτη Ικανότητας Ασφάλειας: Παρουσιάζει την τοποθέτηση ασφάλειας του οργανισμού που θα συμπεριλάβει τωρινές και μελλοντικές τεχνολογίες και διαδικασίες που πρέπει να ενσωματωθούν ώστε να αναβαθμιστεί η κατάσταση ασφάλειας του οργανισμού, οδηγώντας σε μια ολοκληρωμένη Χαρτογράφηση Πληροφοριών Ασφάλειας
•    Παρέχει ενέργειες εξομάλυνσης: Απαριθμεί ενέργειες που απαιτούνται ώστε να εξομαλυνθούν και να ελαχιστοποιηθούν οι ευπάθειες κατά σειρά βαρύτητας. Η Space Hellas μπορεί επιπρόσθετα να παρέχει μια ειδική σε θέματα ασφάλειας τεχνική ομάδα που θα βοηθήσει τον οργανισμό να εκτελέσει αυτές τις ενέργειες, όμως αυτή η υπηρεσία δεν συμπεριλαμβάνεται στην υπηρεσία ανάλυσης.
•    Προτείνει αρχιτεκτονικές αλλαγές για την επίτευξη ασφαλούς υποδομής: Αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία και χρησιμοποιεί όλα τα παραπάνω στοιχεία για να  μορφοποιήσει ένα πλάνο αλλαγών στην τεχνολογία και τις διαδικασίες.


 

Έλεγχος Συμμόρφωσης και Αποκατάσταση

Ο έλεγχος συμμόρφωσης κυβερνοασφάλειας παρέχει στον οργανισμό τεχνική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κυβερνοασφάλειας, εστιάζοντας στις πιο θεμελιώδεις και πολύτιμες ενέργειες που πρέπει να κάνει κάθε οργανισμός. Βασίζεται σε συγκεκριμένα πρότυπα και η Space Hellas μπορεί να διεξάγει έλεγχο βασισμένη σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
•    Καθοριστικοί Έλεγχοι Ασφάλειας (CIS)
•    Οργανισμός Πληροφοριακών Συστημάτων Άμυνας (DISA) Οδηγοί τεχνικής εφαρμογής ασφάλειας (STIG)
•    Πρότυπο ασφάλειας δεδομένων βιομηχανίας καρτών πληρωμής (PCI DSS)
•    Νόμος Sarbanes–Oxley (SOX)
•    Πολιτική ασφάλειας πληροφοριών SANS
•    Νόμος περί δυνατότητας μεταφοράς της ασφάλισης υγείας και περί λογοδοσίας (HIPAA)
•    Εποπτικός έλεγχος και απόκτηση δεδομένων (SCADA)
Η αξιολόγηση ελέγχου/διασφάλισης θα βασιστεί σε τεχνικά στοιχεία και η Space Hellas δεν θα παρέχει μια πιστοποίηση φορέα συμμόρφωσης. 

Ψηφιακή Εγκληματολογία

Η ψηφιακή εγληματολογία είναι ένας κλάδος της επιστήμης της εγκληματολογίας που περιλαμβάνει την ανάκτηση και τη διερεύνηση υλικού που βρίσκεται σε ψηφιακές συσκευές, συχνά σε συνάφεια με ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας.  Η Space Hellas χρησιμοποιεί τεχνογνωσία και εξειδικευμένα εργαλεία ώστε να παρέχει κατά παραγγελία ψηφιακές υπηρεσίες εγκληματολογίας, απομακρυσμένα ή επιτόπου. Ένας αναλυτής ψηφιακής εγκληματολογίας μπορεί να συλλέξει και να αναλύσει ψηφιακά ευρήματα που εμπλέκονται σε κυβερνο-επίθεση και να παρέχει αναλυτική αναφορά βασισμένη σε διαθέσιμες αποδείξεις και τρέχοντες τεχνολογικούς περιορισμούς.

OS & Θωράκιση Υπηρεσιών

Η Space Hellas μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές και εκτελεστικές ad-hoc υπηρεσίες (για το σκοπό αυτό), ώστε να εκτελέσει όλες τις προδιαγραφές που παρέχονται από τον έμπορο με σκοπό να θωρακίσει τα λειτουργικά συστήματα και υπηρεσίες. Η Space Hellas παρέχει προστιθέμενη αξία συνεισφέροντας με τεχνογνωσία πεδίου και πραγματική εμπειρία και παρέχοντας τεχνική αναφορά των υλοποιημένων διαδικασιών. 

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Σε έναν κόσμο που οι τεχνολογίες εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, κάθε εταιρία – επιχείρηση, χρειάζεται δίπλα της έναν συνεργάτη πάνω στον οποίο θα μπορεί να στηριχθεί και να εμπιστευθεί την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτυακών υποδομών της.
Τεχνολογίες όπως Cloud, Software Defined Networking, IoT και πολλές άλλες, αλλάζουν πλήρως το τοπίο των τηλεπικοινωνιών και εισάγουν δυνατότητες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Παράλληλα, εισάγουν επιπλέον απαιτήσεις και πολυπλοκότητα στην διαχείρισή τους και απαιτούν εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Η επιχείρηση χρειάζεται έναν αξιόπιστο συνεργάτη ο οποίος θα αναλάβει το δώσει λύση σε όλες τις δυσκολίες και να βοηθήσει την επιχείρηση να κάνει το επόμενο βήμα στον ψηφιακό της μετασχηματισμό.
Ο συνεργάτης αυτός θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε πολύ απαιτητικές καταστάσεις και να είναι πάντα διαθέσιμος, κοντά στην επιχείρηση με όλες του τις δυνάμεις και δεξιότητες και με ένα σύνολο παροχών – υπηρεσιών καλά σχεδιασμένων και προσαρμοσμένων στα μέτρα του πελάτη.
Μία σημαντικότατη κατηγορία των υπηρεσιών αυτών είναι και τα Professional Services.
Ως Professional Services ορίζονται οι υπηρεσίες εκείνες οι οποίες απαιτούν υψηλή κατάρτιση και απόλυτη εξειδίκευση έτσι ώστε να προσφερθούν με αποτελεσματικό τρόπο. Η Space Hellas επενδύει έντονα σε εκπαιδεύσεις υψηλών προδιαγραφών έτσι ώστε να διασφαλίσει το ανώτατο επίπεδο τόσο γνώσης όσο και πιστοποίησης κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να αποδεικνύεται και επίσημα το επίπεδο εξειδίκευσης. Παράλληλα, απαιτείται να υπάρχει η κατάλληλη εμπειρία και οι υποδομές για την παροχή των σημαντικών αυτών υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες αυτές, διασφαλίζουν ότι μία υποδομή έχει σχεδιαστεί σωστά και πάντα σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη. Μελέτες υψηλού ή/και χαμηλού επιπέδου (HLD/LLD), όπως και ενδελεχή συλλογή και ανάλυση της πληροφορίας οδηγεί με ασφάλεια στη βέλτιστη λύση.
Σε επίπεδο εφαρμογής, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της Space Hellas από τον ίδιο τον κατασκευαστή, αλλά και η πολυετής εμπειρία της εταιρίας μας σε έργα προηγμένης τεχνολογίας, είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν την επιτυχία.
Το εύρος των υπηρεσιών μπορεί να επεκταθεί από το σχεδιασμό και τη στρατηγική έως την εφαρμογή, την σωστή ενσωμάτωση και ολοκλήρωση, την εκπαίδευση και μπορεί να περιλαμβάνει και συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη.
Πρόκειται δηλαδή για μία εξελικτική διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στην κάθε επιχείρηση να προχωράει μπροστά με σταθερά και αποφασιστικά βήματα.
Στη Space Hellas πιστεύουμε ότι μία καλή δικτυακή υποδομή είναι ένα περίφημο επιχειρηματικό μέσο κάτι το οποίο έχει σήμερα μεγαλύτερη σημασία από ποτέ άλλοτε μέσα από το πρίσμα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των εταιριών. 
Ένα επιχειρηματικό μέσο που μόνο ένα αξιόπιστος και εξειδικευμένος συνεργάτης σαν τη Space Hellas μπορεί να σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία.
 

Περήφανοι για τους Συνεργάτες μας