Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More

Επιτροπές Δ.Σ. / Οργανόγραμμα

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η επιτροπή ελέγχου της Space Hellas είναι επιτροπή του διοικητικού της συμβουλίου και  αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα. Η υφιστάμενη επιτροπή ελέγχου της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 11.10.2022 συνεδρίασή της ως εξής:

Ειρηναίος Θεοδώρου Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Εμμανουήλ Χατήρας Μέλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Θεόδωρος Χατζησταματίου Μέλος, μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

 

Η επιτροπή ελέγχου διαθέτει κανονισμό λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ως ακολούθως: 

Κανονισμός λειτουργίας επιτροπής ελέγχου

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της Space Hellas είναι ενιαία επιτροπή του διοικητικού της συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα. Η υφιστάμενη επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 11.10.2022 συνεδρίασή της ως εξής:

Εμμανουήλ Χατήρας  Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ειρηναίος Θεοδώρου Μέλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Mέλος Δ.Σ.
Θεόδωρος Χατζησταματίου Μέλος, μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

 

Η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων διαθέτει κανονισμό λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ως ακολούθως:

Κανονισμός Λειτουργίας επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων

 

Οργανόγραμμα


 

Οι συνεργασίες μας