Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More

Shareholders structure

Μετοχική Σύνθεση της Space Hellas

Η SPACE HELLAS A.E. είναι εταιρεία με μετοχές εισηγμένες στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις 29 Σεπτεμβρίου 2000. 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (€6.973.052,40) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,08 ευρώ η μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.  
Σύμβολο μετοχής στο χρηματιστήριο: ΣΠΕΙΣ 
Μονάδα διαπραγμάτευσης: Τίτλος 1 μετοχής

Οι συνεργασίες μας