Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Ανάπτυξη Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού
ΕΤΟΣ:
2007

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Η SPACE HELLAS συμμετείχε στην Ένωση Εταιριών «Intracom IT Services – SPACE HELLAS», η οποία μετά από διαγωνισμό που διενήργησε η ΚτΠ ΑΕ ανέλαβε τον Μάρτιο του 2007 την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού» για λογαριασμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία υποδομής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και επεξεργασίας των Γεωγραφικών Πληροφοριών Θαλασσίου χώρου αρμοδιότητας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας καθώς και την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και διάχυσης μέσω Internet της κρίσιμης πληροφορίας που συλλέγει και επεξεργάζεται η Υδρογραφική Υπηρεσία. 


Στόχος του Έργου

  • Την ανάπτυξη υποσυστήματος επεξεργασίας, παραγωγής και διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών (Υδρο¬γραφικά, Χαρτογραφικά, Ναυτιλιακά, Ωκεανογραφικά, κλπ.). 

  • Το σχεδιασμό και ανάπτυξη Χαρτογραφικής Βάσης Δεδομένων και ευρετηρίου με χαρτογραφικό υπόβαθρο.

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος.

  • Την εκπαίδευση του προσωπικού της Υδρογραφικής Υπηρεσίας στη λειτουργία και συντήρηση των νέων συστημάτων σε διάφορα επίπεδα εξειδίκευσης.

  • Την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης που καλύπτουν θέματα σωστής χρήσης και διαχείρισης των εφαρμογών καθώς και αστοχίας των στοιχείων εξοπλισμού ή λογισμικού.  

  • Την ανάπτυξη υποσυστήματος διαχείρισης και διάχυσης Πληροφοριών μέσω Internet.

  • Την ψηφιοποίηση αναλογικών βαθυμετρικών και τοπογραφικών διαγραμμάτων, τη ψηφιακή επεξεργασία υφιστάμενων ψηφιακών βαθυμετρικών και τοπογραφικών διαγραμμάτων, τη δημιουργία μεταδεδομένων και λοιπών υποστηρικτικών ψηφιακών αρχείων και την μετάπτωση επιλεγμένων ψηφιακών δεδομένων στη Χαρτογραφική Βάση Δεδομένων.

  • Τη διαμόρφωση του Μηχανογραφικού Κέντρου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας όπου θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα.

  • Την ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τις υφιστάμενες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας.

Οι συνεργασίες μας