Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΣ:
2007

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Η SPACE HELLAS συμμετείχε στην Ένωση Εταιριών (SPACE HELLAS – INTRACOM – Q&R) η οποία, μετά από διαγωνισμό που διενήργησε η ΚτΠ ΑΕ, ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2007 την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» για λογαριασμό της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία πληροφοριακού συστήματος. Πρωτεύων στόχος του έργου είναι η δημιουργία της απαραίτητης οργανωτικής και τεχνολογικής υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς σε όλη την Επικράτεια, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), υπό τη μορφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΓΓΠΠ. 


Στόχος του Έργου

 • Η ενίσχυση της λειτουργίας της ΓΓΠΠ σε θέματα βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται:

  -Η ανάπτυξη και συστηματοποίηση διαδικασιών χαρτογράφησης «κινδύνων» σε όλη την Επικράτεια

  -Η εκτίμηση της επικινδυνότητας σε αστικό και μη-αστικό περιβάλλον, με τη χρήση γεωγραφικών και πληθυσμιακών δεδομένων καθώς και η ενσωμάτωση στοιχείων χρήσης γης

  -Η ενσωμάτωση της επεξεργασμένης πληροφορίας στο σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας

  -Η παροχή συγκεκριμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία για την εκπόνηση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. Οι προτάσεις αυτές θα αφορούν στην ανάπτυξη της υποδομής ή την ενίσχυση του μηχανισμού διαχείρισης των καταστροφών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας ανάλογα με τον κίνδυνο

 • Η αναμόρφωση και διαρκής επικαιροποίηση του δικτυακού τόπου της ΓΓΠΠ ο οποίος θα αποτελέσει το σημείο διεπαφής των εμπλεκομένων φορέων και των απλών πολιτών με την ΓΓΠΠ. Ο δικτυακός τόπος θα παρέχει ασφαλή και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τμήμα των στοιχείων του ΟΠΣ στους εμπλεκόμενους και συνεργαζόμενους φορείς, ενώ θα αποτελεί κόμβο διάχυσης των αξιοποιήσιμων από τους πολίτες πληροφοριών

 • Η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο κατά τις περιόδους αντιμετώπισης των καταστροφών. Συγκεκριμένα επιδιώκεται:

  -Η έγκαιρη προειδοποίηση των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων μέσω των υπευθύνων Πολιτικής Προστασίας. Η έγκαιρη προειδοποίηση συμπεριλαμβάνει και οπτικοποιημένη πληροφορία σχετικά με την πληγείσα περιοχή ή την περιοχή που κατά τις εκτιμήσεις πρόκειται να πληγεί, εφόσον υπάρχει σχετική προειδοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα

  -Η διαρκής και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων στον τόπο του συμβάντος και του επιχειρησιακού επιπέδου (Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας) ή του πολιτικού επιπέδου (Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας), το οποίο αναλαμβάνει θεσμικά την ενημέρωση των πολιτών και την ανταλλαγή δεδομένων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη της κατάστασης, ειδικά όταν αυτή θεωρείται ότι αποτελεί καταστροφή μεγάλης έντασης ή έκτασης. Η αμφίδρομη αυτή επικοινωνία θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σε επιχειρησιακό ή/και πολιτικό επίπεδο σχετικά με την αποστολή ή την αναδιανομή προσωπικού και μέσων πολιτικής προστασίας, βασιζόμενο σε πραγματικά στοιχεία σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του συμβάντος

  -Η αξιοποίηση των στοιχείων που διοχετεύονται από τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων στο χώρο του συμβάντος στο Κέντρο Επιχειρήσεων, για την εκτίμηση των επιπτώσεων 

 • Η ενσωμάτωση στο μήνυμα που αφορά στους πολίτες, οπτικοποιημένης και κατά το δυνατόν ακριβούς πληροφορίας σχετικά με τις πληγείσες περιοχές ή τις περιοχές οι οποίες εκτιμάται ότι πρόκειται να πληγούν.

Οι συνεργασίες μας