Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ -ΕΤΑΜ (L.I.S)
ΕΤΟΣ:
2010

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Η SPACE HELLAS συμμετείχε στην Ένωση Εταιριών «SPACE HELLAS A.E. - ΑLAPIS MEDICAL & DIAGNOSTICS A.E.» η οποία, μετά από διαγωνισμό που διενήργησε το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ανέλαβε τον Φεβρουάριο του 2010 την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού καθώς και η παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη λειτουργίας του «Πληροφοριακού Συστήματος  Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων επιλεγμένων κομβικών Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ»

Το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (ΠΣΕ) θα φιλοξενεί κατ’ ελάχιστον εφαρμογές και δεδομένα απαραίτητα  για:

Την διεκπεραίωση του διαχειριστικού ρόλου των Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων κάθε κομβικής Μονάδας Υγείας.

Την εξυπηρέτηση του ασθενοκεντρικού χαρακτήρα του συστήματος (π.χ. ταυτοποίηση ασθενών, συνέχεια στη φροντίδα, ενιαία διαχείριση παραπεμπτικών σε όλες τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ). 

Λοιπά δεδομένα που χρήζουν κεντρικής διαχείρισης (π.χ. κωδικοποιήσεις, ραντεβού, στατιστικά κ.λ.π.).


Στόχος του Έργου

 • Σύστημα δομημένης καλωδίωσης σε κάθε μία από τις 24 Μονάδες Υγείας

 • Υποσύστημα εργαστηρίων συμπεριλαμβανομένου μικρής έκτασης διοικητικό – οικονομικού συστήματος το οποίο θα καλύπτει τις διοικητικό – οικονομικές – λειτουργικές ανάγκες των εργαστηρίων σε κάθε Μoνάδα Υγείας Ι.Κ.Α. Πρόκειται για μικρής έκτασης υποσύστημα που θα εξυπηρετεί βασικές λειτουργίες των εργαστηρίων. Συγκεκριμένα πρόκειται για εργαλείο ενδοεργαστηριακής παρακολούθησης παραγγελιών ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ληγμένων αντιδραστηρίων, ανεπάρκειας αντιδραστηρίων η αναλώσιμων από αμέλεια, επιβεβαίωσης υλοποίησης παραγγελιών και εκκρεμοτήτων που πιθανόν δημιουργούνται κατά την επαφή με τις προμηθεύτριες εταιρείες. Οι δυνατότητες που θα έχει είναι:

  -Συμπλήρωση φορμών παραγγελίας υλικών, με την επιλογή αα γίνεται από λίστα που θα περιλαμβάνει ένδο ή έξω συμβατικά υλικά. 

  -Ενημέρωση του συστήματος και αποθήκευση σ’ αυτό, του ποιος έκανε την παραγγελία (εισαγωγή με τον κωδικό του) και σε ποια ημερομηνία.

  -Αναζήτηση συγκεκριμένης παραγγελίας μέσω ημ/νιας ή κατηγορίας υλικού ή άλλο  . 

  -Ενημέρωση για υλοποίηση (ή όχι) της παραγγελίας ανά υλικό που παραγγέλθηκε και σημείωση ημ/νιας παραλαβής. 

  -Ημ/νια λήξης παρτίδας αντιδραστηρίων ή αναλώσιμων.

  -Δυνατότητα ενημέρωσης για υλικά που παραγγέλθηκαν και εκκρεμεί η παραλαβή τους.

  -Εκτύπωση παραγγελίας.

  -Εκτύπωση εκκρεμοτήτων σε λίστα.

  -Τήρηση αρχείου παραγγελιών και υλοποίησης τους.

  -Τήρηση αρχείου συμβάσεων

 • Υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης, παραγωγικής λειτουργίας & τεχνικής υποστήριξης.

 • Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Βάσης Δεδομένων

 • Υποσύστημα επικοινωνίας (διασύνδεσης) εφαρμογών των 24 Μονάδων Υγείας.

Οι συνεργασίες μας