Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
26/09/2018
Αύξηση πωλήσεων και κερδών για τη Space Hellas το Α' εξάμηνο του 2018

Mε αύξηση ύψους 9,84% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas ανήλθε σε € 27,6 εκ. για το Α' εξάμηνο του 2018, έναντι € 25,2 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017.Τα μεικτά κέρδη παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε € 8,2 εκ. το Α' εξάμηνο του 2018 έναντι € 5,9 εκ. το 2017 συνεπεία της μεγαλύτερης συνεισφοράς στον τζίρο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Ακολουθώντας την ίδια τάση, το EBITDA κινήθηκε ανοδικά και έκλεισε σε € 3,2 εκ. έναντι € 2,1 εκ. της περσινής περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν και ανήλθαν σε € 1.141 χιλ. το Α' εξάμηνο του 2018 έναντι € 849 χιλ. το 2017. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων για τη Space Hellas, παρουσίασαν αύξηση 16,5% και ανήλθαν σε € 638 χιλ. έναντι € 548 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Η συνέχιση του υψηλού τζίρου του ομίλου και το Α' εξάμηνο του 2018 και ιδιαίτερα στο δεύτερο τρίμηνο, επηρέασε τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε € -3.860 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 που ήταν € -2.559 χιλ. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες τόσο για τη λειτουργία, όσο και για τις επενδυτικές δραστηριότητες του ομίλου, καλύφθηκαν από την αύξηση του δανεισμού (χρηματοδοτικές ροές € 2.537 χιλ.) και από τα ταμειακά διαθέσιμα. Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του ομίλου, συνεχίζει να είναι πρωταρχικός στόχος και επιτυγχάνεται τόσο από την αύξηση της κερδοφορίας, όσο και από την πρόσβαση σε, κατά κύρια βάση, μακροπρόθεσμα κεφάλαια.

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 25,9 εκ. το Α' εξάμηνο του 2018, έναντι € 23,5 εκ. το 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,4 εκ. έναντι € 1,5 εκ. την ίδια περίοδο του 2017. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α' εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε € 1,2 εκ. έναντι € 1,0 εκ. το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 20% και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε € 855 χιλ. έναντι € 854 χιλ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης αναφερόμενος στην πορεία του Ομίλου, δήλωσε: "Το 2ο εξάμηνο του 2018 ο όμιλος αναμένεται να συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία που καταγράφτηκε το 1ο εξάμηνο με αύξηση των οικονομικών μεγεθών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επίτευξης νέου ιστορικού εσόδων. Η θετική πιστοληπτική αξιολόγηση του Ομίλου από το τραπεζικό σύστημα, εξασφαλίζει και ενισχύει την απρόσκοπτη εκτέλεση των επιχειρηματικών και επενδυτικών πλάνων του".

Οι συνεργασίες μας