Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
30/09/2022
Σε αναπτυξιακή τροχιά η Space Hellas Αύξηση τζίρου 46,1%

Αύξηση ύψους 46,1% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α' εξάμηνο του 2022 και ανήλθε σε € 53,0 εκ., έναντι € 36,3 εκ. το 2021. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 11,0 εκ. το Α' εξάμηνο του 2022 έναντι € 8,2 εκ. το 2021, ενώ το EBITDA έκλεισε σε € 4,2 εκ. έναντι € 3,3 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 25,9%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,7 εκ. το Α' εξάμηνο του 2022 έναντι € 1,3 εκ. το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 106%. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 2,0 εκ. έναντι € 1,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 88,3%. Η αύξηση των οικονομικών μεγεθών αποτυπώνει τόσο τη συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου, συνέπεια της σημαντικής συμμετοχής του σε σημαντικά έργα ψηφιοποίησης, όσο και την ενσωμάτωση της SingularLogic στα ενοποιημένα αποτελέσματα.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται αρνητικές κατά € 23,4 εκ. καθώς παρατηρείται αποπληρωμή σημαντικού κόστους που αφορά σε υπηρεσίες τρίτων στην αρχή εκάστοτε έτους. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή του Ομίλου σε σύνθετα έργα ψηφιοποίησης με ορίζοντα υλοποίησης μεγαλύτερου του ενός έτους και η προσπάθεια διατήρησης των επίπεδων τιμών αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών που γρήγορα μεταλλάσσονται μέσα στον χρόνο, επιβάρυνε τις ροές αυτές. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, ανήλθαν σε € -2,4 εκ. Τέλος οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 16,1 εκ. επιβεβαιώνοντας την προσβασιμότητα του ομίλου σε χρηματοδοτικά κεφάλαια, με βασικούς άξονες την επιτυχή ολοκλήρωση σύνθετων έργων και την ολοκλήρωση του επενδυτικού του πλάνου.

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 44,6 εκ. το Α' εξάμηνο του 2022, έναντι € 35,2 εκ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26,9% ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,7 εκ. έναντι € 3,0 εκ. την ίδια περίοδο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 23%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α' εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε € 2,9 εκ. έναντι € 1,5 εκ. το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 87,1% και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε € 2,3 εκ. έναντι € 1,4 εκ.  παρουσιάζοντας αύξηση 62,5%.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Space Hellas, κ. Σπύρος Δ. Μανωλόπουλος αναφερόμενος στην πορεία του Ομίλου, δήλωσε:  «Το 2022 αποτελεί σημαντική χρονιά εξελίξεων, καθώς η χώρα δείχνει σημαντικά σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας με ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 5%, αλλά και ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας με εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις με απρόβλεπτες συνέπειες και οι έντονες πληθωριστικές τάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων, δημιουργούν ένα εκρηκτικό επιχειρηματικό περιβάλλον που προβληματίζει σε διεθνές επίπεδο, αλλά δημιουργεί και σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και διεύρυνσης της αγοράς για τις εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες, διαθέτουν τεχνογνωσία και σημαντική προστιθέμενη αξία στους τομείς που δραστηριοποιούνται. Η Space Hellas είναι μια από αυτές και εξακολουθεί να πρωτοστατεί στις εξελίξεις με την υλοποίηση σημαντικών έργων ψηφιοποίησης και εκσυγχρονισμού υποδομών τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ο Όμιλος με τις πρόσφατες προσθήκες της SingularLogic και της SenseOne προσεγγίζει την αγορά του ICT με ολιστικό τρόπο, δίνοντας έμφαση στο Digital Integration και τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας δίνοντας δυναμικά το παρών στη διεκδίκηση νέων έργων που δημοπρατούνται τόσο από το RRF, το νέο ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό νόμο. Συνεχίζει παρά τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων να κρατά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης πράγμα που αναμένεται και για το Β εξάμηνο του 2022.»

Οι συνεργασίες μας