Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2011-06-15
Τίτλος:
φSAT: The Role of Satellite in Future Internet Services
Πρόγραμμα:
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος - ESA ARTES 1
Διάρκεια:
18 μήνες
Περίληψη:

Το έργο φSAT έχει ως στόχο να μελετήσει και να αξιολογήσει τον πιθανό ρόλο των Δορυφορικών Δικτύων σε σχέση με τις ερευνητικές τάσεις του Μελλοντικού Διαδικτύου (Future Internet, FI) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης να διερευνήσει σε βάθος την τεχνική σκοπιμότητα και εμπορική βιωσιμότητα της ολοκλήρωσης ένταξης των των Δορυφορικών Δικτύων στα επίγεια δίκτυα στο πλαίσιο του FI.

Επισκόπηση τεχνολογικής στάθμισης στο πλαίσιο του FI σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Προσδιορισμός των πλέον κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων για την ολοκλήρωση των  Δορυφορικών Δικτύων στο FI

Διερεύνηση  των πιθανών σεναρίων ολοκλήρωσης των Δορυφορικών Δικτύων με τα επίγεια δίκτυα στο πλαίσιο του FI

Πρόταση και εργαστηριακός έλεγχος (σε επίπεδο λειτουργίας) νέων αρχιτεκτονικών για ολοκληρωμένα επίγεια/δορυφορικά δίκτυα στο πλαίσιο του FI

Μελέτη κοινωνικο-οικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση των  Δορυφορικών Δικτύων στο FI

Εκτίμηση της εμπορικής βιωσιμότητας των τεχνολογιών FI για τη μελλοντική εκμετάλλευση υπηρεσιών των  Δορυφορικών Δικτύων

Ανάλυση της εξέλιξης των ρόλων των κύριων παραγόντων που προκαλείται από την υιοθέτηση των τεχνολογιών FI στα μελλοντικά Δορυφορικά Δίκτυα;

Δημιουργία συστάσεων για μελλοντική εργασία και πορεία ανάπτυξης αντιστοίχων τεχνολογιών

Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένων τόσο ακροατηρίων που σχετίζονται με τις δορυφορικές όσο και με τις επίγειες επικοινωνίες.

Κοινοπραξία:
  • Space Hellas ΑΕ (Ελλάδα) - Κύριος Ανάδοχος
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Mobile Multimedia Lab (Ελλάδα)
  • Thales Alenia Space (Γαλλία)

Οι συνεργασίες μας