Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
Enthalpy Ltd
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Ship Fleet Managements Platform and Service on Azure
ΕΤΟΣ:
2020

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Oι πηγές δεδομένων/πληροφοριών που αφορούν το σύγχρονο πλοίο είναι πολλές και διαφορετικές, εσωτερικές του πλοίου (π.χ αισθητήρες σε διάφορα τμήματα εξοπλισμού) και εξωτερικές (π.χ μετεωρολογικοί σταθμοί). Με τις νέες τεχνολογίες (Α.Ι, Βig Data) τα δεδομένα, είναι δυνατον να αναλυθούν και να συσχετισθούν και να τα παρουσιασθούν σε ενδιαφερόμενους φορείς που τα χρησιμοποιούν ώστε να πάρουν σημαντικές και κρίσιμες αποφάσεις που βοηθούν σημαντικά στην αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη παρακολούθηση στόλου πλοίων από την Διαχειρίστρια εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου ΟCTANT είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη τεχνική λύση πλατφόρμας διαχείρισης Στόλου Πλοίου, που το κύριο χαρακτηριστικό της θα είναι η ύπαρξη χαρτογραφικών υποβάθρων (GIS) και η αναπαράσταση των πλοίων της διαχειρίστριας εταιρείας πάνω σε αυτό.

Στην πλατφόρμα κεντρικό σημείο πληροφόρησης αποτελεί το πλοίο και τα δεδομένα γύρω από αυτό.Η πλατφόρμα θα αποτελεί ένα σημείο συγκερασμού των πληροφοριών που ενδιαφέρουν κάθε τμήμα. Οι πληροφορίες προέρχονται από διαφορετικές εφαρμογές και ομαδοποιούνται πάνω στην πλατφόρμα είτε με την μορφή όψεων (Views) κατάλληλος διαμορφωμένων επάνω στο περιβάλλον εργασίας του χρήστη είτε με την μορφή αναφορών (Reports)Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03115).Οι συνεργασίες μας