Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
28/02/2017
Αύξηση κερδών για τον Όμιλο Space Hellas το 2016

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 86% και ανήλθαν σε € 1,4 εκ. το 2016 έναντι € 753 χιλ. το 2015 και τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 12,7% σε € 900 χιλ. έναντι € 798 χιλ. το 2015, παρά τη μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών που ανήλθε σε € 48,2 εκ. έναντι € 54,9 εκ. το 2015 παρουσιάζοντας μείωση 12,1%.

Η μείωση του κύκλου εργασιών προήλθε από τη χαμηλή συνεισφορά των έργων δημοσίου στα συνολικά εταιρικά έσοδα, η οποία δεν ξεπέρασε το 3% και ήταν ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με το 2015, που κινήθηκε στο 25%. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι, το 2016 η αύξηση των εσόδων από τον ιδιωτικό τομέα, απορρόφησε σε μεγάλο βαθμό την πτώση των εσόδων του δημοσίου τομέα, ενίσχυσε την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερα θετική πορεία στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, πλην του συνολικού κύκλου εργασιών.

Τα μεικτά κέρδη διατηρήθηκαν σε € 13,1 εκ. όπως και το 2015, γεγονός που αποτυπώθηκε και στο EBITDA, το οποίο έκλεισε σε € 4,3 εκ. έναντι € 4,2 εκ. το 2015.

Αξιοσημείωτη ήταν και η δημιουργία θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους € 1,8 εκ., οι οποίες διοχετεύτηκαν κατά κύριο λόγο σε επενδύσεις και στην αύξηση των διαθεσίμων, τα οποία ανήλθαν στα € 7,5 εκ. έναντι € 4,9 εκ. το 2015, διατηρώντας ένα σταθερά ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη του Ομίλου. Για τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 44,9 εκ. έναντι € 51,8 εκ. το 2015, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε € 3,1 εκ. έναντι € 3,7 εκ. το 2015. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε € 1,0 εκ. έναντι € 0,4 εκ. το 2015 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε € 791 χιλ. έναντι € 848 χιλ. το 2015.

Ως γενική εκτίμηση, για το 2017 αναμένεται μια πιο ισορροπημένη εικόνα σε σχέση με τα έσοδα από το δημόσιο τομέα, μιας και υπάρχουν σημαντικές προοπτικές συμβασιοποίησης μεγάλων έργων, χωρίς όμως αυτό να αλλάζει τη στρατηγική του ομίλου, που είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς στον ιδιωτικό τομέα και η επέκτασή του σε αγορές του εξωτερικού.

Οι συνεργασίες μας