Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2018-07-31
Τίτλος:
EMISSION: Δίκτυο από low-cost αισθητήρες για την μέτρηση των ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικά περιβάλλοντα.
Πρόγραμμα:
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
Διάρκεια:
30 Mήνες
Περίληψη:

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και καταγραφής ατμοσφαιρικών συνθηκών σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης κυρίως μέσω ασύρματου δικτύου αισθητήρων. Το EMISSION θα αξιοποιήσει ολοκληρωμένα και προηγμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές και έξυπνα κινητά τηλεφώνων και προβλέπεται να καλύψει κοινά προβλήματα που παρουσιάζονται σε ήδη υφιστάμενες υποδομές μέτρησης.
Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες τεχνικές δοκιμές σε πιλοτικό αλλά και λειτουργικό επίπεδο για κάθε υποσύστημα με σκοπό τον εντοπισμό και την διόρθωση δυσλειτουργιών, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις προτεινόμενες προδιαγραφές. Η αξιολόγηση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί με την εκτέλεση πλήρως καθορισμένων λειτουργικών σεναρίων που θα έχουν ειδικά σχεδιασθεί.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-00242)Κοινοπραξία:
  • Space Hellas Α.Ε. (Συντονιστής Έργου)
  • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  • DRAXIS Περιβαλλοντική ΑΕ
  • ΕΝCO EΠΕ

Οι συνεργασίες μας