Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2020-09-01
Τίτλος:
ASSURED: Future Proofing of ICT Trust Chains: Sustainable Operational Assurance and Verification Remote Guards for Systems-of-Systems Security and Privacy.
Πρόγραμμα:
Horizon 2020 - ICT
Διάρκεια:
36 μήνες
Περίληψη:

Στόχος του έργου ASSURED είναι η δημιουργία ενός πρωτοποριακού πλαισίου διασφάλισης σε χρόνο εκτέλεσης, βασισμένο σε πολιτικές και επίσημα επαληθευμένο, στον σύνθετο τομέα των κυβερνο-φυσικών συστημάτων (Cyber-Physical Systems - CPS). Καθώς αυξάνεται η ζήτηση για όλο και πιο αυτόνομα τέτοια συστήματα, αυξάνεται και η ανάγκη για μηχανισμούς πιστοποίησης που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια τους. Οι τρέχουσες μέθοδοι για την επικύρωση του λογισμικού και του υλισμικού (hardware) απαιτούν την διεξοδική δοκιμή κάθε πιθανού σενάριο κατάστασης ΠΡΙΝ αυτό το σύστημα τεθεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτούνται καινοτόμες υπηρεσίες για να διασφαλίσουν ότι το αποτέλεσμα διεργασίας τέτοιων ελεγκτών δεν θέτει σε κίνδυνο το σύστημα ή τα άτομα που αλληλοεπιδρούν με αυτό, ειδικά για κρίσιμες για την ασφάλεια εφαρμογές, όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στα πιλοτικά του έργου. 

• Η βασική ιδέα του έργου είναι να αξιοποιηθούν και να ενισχυθούν οι τεχνικές πιστοποίησης και επαλήθευσης σε χρόνο εκτέλεσης, ώστε να επιτρέπουν στους έξυπνους (μη επαληθευμένους) ελεγκτές να δρουν μέσα σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο αποδεκτής συμπεριφοράς, και μια προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου ώστε να μπορεί να επεκταθεί αυτό το πλαίσιο σε ένα μεγαλύτερο Σύστημα-Συστημάτων (System of Systems – SoS).

• Η διαφορετική προσέγγιση του ASSURED θα βασιστεί στον συντονισμό των πρακτόρων αξιόπιστου περιβάλλοντος εκτέλεσης (Trusted Execution Environment - TEE) που εγκαθίστανται εντός των συστημάτων. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει πολλές τεχνολογίες εφαρμόσιμες σε όλα τα κομμάτια του υπολογιστικού νέφους (cloud), από τις συσκευές άκρης (edge devices) έως τις πύλες (gateway).  Τέτοιες τεχνολογίες περιλαμβάνουν: Υπολογιστικά περιβάλλοντα με έμφαση στα δεδομένα (Data Intensive Computing Environment – DICE) για την σύνδεση συσκευών σε υλικολογισμικό (firmware) / λογισμικό, περιβάλλοντα αξιόπιστης εκτέλεσης, επίσημη μοντελοποίηση πρωτοκόλλων και διαδικασιών λογισμικού, πιστοποίηση λογισμικού, τεχνολογία blockchain για κατανεμημένη επαλήθευση συναλλαγών μεταξύ στοιχείων συστημάτων και τεχνικές επιβεβαίωσης ελέγχου-ροής για ενίσχυση της λειτουργικής ορθότητας τέτοιων συσκευών . 


Κοινοπραξία:

 • TU DENMARK (Denmark) - Coordinator
 • MARTEL (Switzerland)
 • TU EINDHOVEN (Netherlands)
 • TU DARMSTADR (Germany)
 • UNIVERSITY OF SURREY (UK)
 • MELLANOX TECHNOLOGIES (Israel)
 • INTRASOFT INTERNATIONAL (Luxembourg)
 • UNISYSTEMS (Luxembourg)
 • UBITECH (Greece)
 • SUITE5 (Cyprus)
 • UTRC (Ireland)


Οι συνεργασίες μας