Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
Μήνυμα Προέδρου
Διοίκηση
Ιστορικό
Παρουσιάσεις
Πιστοποιήσεις
Ποιότητα
Επενδυτές / Δημοσιεύσεις
Κέντρο Τύπου
Πρόσβαση
Θυγατρικές και Λοιπές Εταιρίες
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Υποτροφίες
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  System Integration
  Λύσεις & Υπηρεσίες
  Αγορές
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
  Ευκαιρίες Καριέρας
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

Ποιότητα

Η πολύχρονη παρουσία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας και οι στρατηγικές συνεργασίες της Space Hellas με τους κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους του κλάδου, την κάνουν ικανή να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να υποστηρίζει μεγάλα και σύνθετα έργα.

Η Space Hellas για να μπορεί να διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά και να έχει το προβάδισμα σε θέματα τεχνογνωσίας, επενδύει συνεχώς σε ανθρώπινους πόρους και υποδομές.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Space Hellas έχει καταφέρει να διακριθεί, λαμβάνοντας σημαντικές πιστοποιήσεις, τόσο από τους κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους με τους οποίους συνεργάζεται, όσο και από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς.

Με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών της από κάθε άποψη, η Space Hellas ακολουθεί σταθερά μία Πολιτική Ποιότητας που κύριοι στόχοι της είναι:

  • Η εξασφάλιση υψηλής Ποιότητας παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες της αγοράς.
  • Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες της εταιρίας.

Στην επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλει αποτελεσματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που η Space Hellas εφαρμόζει από το 1996 (από τις πρώτες του χώρου της στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με ISO 9001), χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές μεθόδους σχεδίασης και παρακολούθησης της ποιότητας, σε όλα τα στάδια προμήθειας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Space Hellas είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2015, για όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας.

Επίσης, η Space Hellas είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που σχεδίασε και συντηρεί από το 2009, σε επίπεδο Οργανισμού και για όλες τις δραστηριότητες της, τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα, τη θυγατρική της στην Κύπρο και τις υποθυγατρικές της σε Μάλτα, Σερβία και Ρουμανία. Η επίτευξη του σημαντικού αυτού στόχου δίνει στη Space Hellas μια ιδιαίτερη διάκριση απέναντι στο σύνολο των Ελληνικών εταιριών και του ανταγωνισμού. Το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών της εταιρίας, προσφέρει μία ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών σε θέματα συμμόρφωσης (Compliance) και πιστοποίησης μέσα στα οποία συγκαταλέγεται το ISO/IEC 27001:2013, η ΑΔΑΕ, το GDPR, το Business Continuity Management, το PCI DSS Standard, οι Οδηγίες Τράπεζας της Ελλάδος και το SOX.

Πάντα πρωτοπόρα και με ιδιαίτερη ευαισθησία, η Space Hellas συνδυάζει την ανάπτυξή της με την προστασία του περιβάλλοντος, καταβάλλοντας καθημερινά προσπάθειες μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της. Ευθυγραμμίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα και τη βέλτιστη αποδοτικότητα των υποδομών, με τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες που απορρέουν από την ανάγκη για μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο φυσικό περιβάλλον, η Space Hellas εφαρμόζει τις αρχές της Πράσινης Πληροφορικής τόσο στα πληροφοριακά συστήματα όσο και στην τεχνολογική υποδομή της. Στο πλαίσιο εφαρμογής της  δέσμευσης της εταιρίας για  μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία, έχουμε  αναπτύξει  και  εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,  σύμφωνα με  το  διεθνές πρότυπο ISO14001:2015 για το οποίο έχουμε πιστοποιηθεί, από ανεξάρτητο διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Επίσης, η Space Hellas έχει προσχωρήσει στο Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.  Συμμετέχει στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, που οργανώνει η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και αφορά στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας. Εφαρμόζει προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, φορητών ηλεκτρικών στηλών (μπαταριών), μελανοδοχείων και τόνερ. Τέλος, η προμήθεια ηλεκτρονικών προϊόντων γίνεται μόνο από κατασκευαστές πιστοποιημένους κατά Κοινοτική οδηγία RoHS (Registration of Hazardous Substances), ώστε οι συσκευασίες τους να είναι απαλλαγμένες από επικίνδυνες ουσίες και βαρέα μέταλλα.

Επιπλέον, η Space Hellas θεωρεί κορυφαία στρατηγική προτεραιότητά της την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων της, κατά την τέλεση των καθηκόντων τους. Για το λόγο αυτό, παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και φροντίζει για την τήρησή της στο ακέραιο. Επιπλέον, ανέπτυξε και συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία, το οποίο πιστοποιήθηκε με OHSAS 18001:2007 το 2016.

 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap