Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
  System Integration
Consulting
Διαχείριση Έργων
Αγορές
Συνεργασίες
Case Studies
  Λύσεις & Υπηρεσίες
  Αγορές
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
  Ευκαιρίες Καριέρας
  Main
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

Αγορές

Στα πλαίσια της παρουσίας της στο χώρο του System Integration, η Space Hellas έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα σε συγκεκριμένες αγορές, διεκδικώντας και συμμετέχοντας στην υλοποίηση μια σειράς από σύνθετα έργα, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με ελληνικές και ξένες εταιρίες.

Στόχος της εταιρίας σε κάθε περίπτωση είναι η προσφορά προς τον πελάτη της κατάλληλης, για τις ανάγκες του, λύσης σε ανταγωνιστική τιμή, προσφέροντας παράλληλα ένα πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας, τόσο σε ό,τι αφορά τα προϊόντα όσο και τις υπηρεσίες που τα πλαισιώνουν.

Για τη Space Hellas κάθε νέο έργο σε μια κάθετη αγορά αποτελεί μια νέα πρόκληση. Έτσι για κάθε χώρο επιχειρείται η προσέγγιση με βάση τα ειδικά του χαρακτηριστικά και ανάγκες, τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπαγορεύει το κάθε έργο αλλά και την προστιθέμενη αξία που προσφέρει η παρουσία της Space Hellas , τόσο αυτόνομα, όσο και στα πλαίσια μιας συνεργασίας με άλλες εταιρίες.

Η εξειδικευμένη ανά αγορά προσέγγιση καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου στη Space Hellas. Έτσι, τόσο στη φάση της προετοιμασίας, όσο και στη φάση της υλοποίησης αλλά και της υποστήριξης του έργου βασικός γνώμονας είναι η προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες και στη φιλοσοφία του κάθε χώρου, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του τελικού πελάτη και την επιτυχία του έργου.

Ενδεικτικές αγορές όπου έχει δραστηριοποιηθεί η Space Hellas είναι:

Άμυνα

Η δραστηριοποίηση ενός System Integrator στο χώρο της Άμυνας πρέπει να καλύπτει ορισμένες βασικές απαιτήσεις, όπως: πολυπλοκότητα, συνδυασμός παλαιών και νέων τεχνολογιών, λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για συγκεκριμένες ανάγκες, αυστηρά χρονοδιαγράμματα, εμπιστευτικότητα, καλή τεκμηρίωση, υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας κλπ.

Η Space Hellas προσεγγίζει το System Integration στο χώρο της Άμυνας βασιζόμενη στα ακόλουθα σημεία:

 • προσφέρει λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» για περίπλοκα τεχνολογικά έργα
 • παρέχει πλήρη υποστήριξη στον πελάτη πριν και μετά την πώληση
 • παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας
 • χτίζει λύσεις βασισμένες στην σημαντική της τεχνογνωσία στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική, καλύπτοντας τις εξειδικευμένες ανάγκες ενός έργου με συνεργασίες εντός και εκτός του ομίλου Space Hellas 
 • χρησιμοποιεί τη σημαντική εμπειρία της στη Διαχείριση Έργων (Project Management)

Μεταφορές

Ο χώρος των μεταφορών διαθέτει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: αξιοπιστία, ασφάλεια, παροχή υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, μείωση του κόστους για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, περίπλοκα κανονιστικά πλαίσια αποτελούν μερικές μόνο από τις ιδιαιτερότητες της αγοράς αυτής.

Η Space Hellas συμμετέχει ενεργά σε έργα System Integration στο χώρο των μεταφορών, σε πεδία όπως:

 • Πολιτική αεροπορία
 • Αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες
 • Χερσαίες μεταφορές
 • Θαλάσσιες μεταφορές κλπ

Η προσέγγιση γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους λειτουργικούς κανόνες της εταιρίας, αξιοποιώντας τόσο μια σειρά από συνεργασίες με κορυφαίους στο αντικείμενό τους ελληνικούς και διεθνείς οίκους, όσο και την υψηλή τεχνογνωσία της ίδιας της Space Hellas σε αντικείμενα όπως: τηλεπικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών, μεταφορά εικόνας και φωνής, φυσική ασφάλεια και παρακολούθηση, τεχνολογίες πληροφορικής, εξειδικευμένα συστήματα επικοινωνίας, συστήματα μετρήσεων και παρατήρησης κλπ. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του κάθε έργου παίζει και η μεγάλη εμπειρία της Space Hellas σε θέματα διαχείρισης έργων, διασφάλισης ποιότητας κλπ.

E - Government

Κύριος στόχος του e - government είναι η μετάλλαξη της σχέσης κράτους- πολιτών- επιχειρήσεων, με στόχο την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον εργασίας, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Βασικός μοχλός προώθησης των αλλαγών είναι το διαδίκτυο, το οποίο, πέρα από τις αναμφισβήτητες τεχνολογικές ευκολίες που επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων της καθημερινότητας, λειτουργεί και ως καταλύτης στη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων της πραγματικότητας σε όλα τα επίπεδα του καθημερινού επιχειρείν.

Ένα μεγάλο μέρος από τα απαραίτητα συστατικά του e - government ανήκει στο βασικό κορμό των δραστηριοτήτων της Space Hellas . Πεδία όπως το internet , οι επικοινωνίες και η ασφάλεια δεδομένων αποτελούν μερικά από τα βασικά αντικείμενα ενασχόλησης της εταιρίας. Παράλληλα, μέσα από μια πληθώρα συνεργασιών με διεθνείς οίκους με αντικείμενα συμπληρωματικά προς αυτά, είναι εφικτή η πλήρης κάλυψη των αναγκών ενός έργου που ανήκει στην κατηγορία του e - government. H οργάνωση της εταιρίας επιτρέπει την ολοκληρωτική αντιμετώπιση αντίστοιχων απαιτήσεων και παρέχει στους φορείς του Δημόσιου αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα τη δυνατότητα πρόσβασης σε λύσεις υψηλής ποιότητας με τη σφραγίδα της Space Hellas.

Υγεία

Η Υγεία αποτελεί έναν από τους πλέον ευαίσθητους και απαιτητικούς χώρους. Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και οι σύνθετες απαιτήσεις για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τον πολίτη/ ασθενή σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους για τον πάροχο των υπηρεσιών αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση για οποιοδήποτε οργανισμό αποφασίσει να αντιμετωπίσει το αντικείμενο. Η απάντηση της Space Hellas σε αυτή την πρόκληση βασίζεται:

 • στην υψηλή τεχνογνωσία την οποία διαθέτει η ίδια σε μερικές από τις βασικές περιοχές που συνθέτουν το χώρο της Υγείας, όπως μεταφορά δεδομένων, φωνής και εικόνας, διαχείριση και αποθήκευση δεδομένων και εικόνας, ασφάλεια δεδομένων, φυσική ασφάλεια, υποδομές κλπ
 • στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ολοκλήρωσης συστημάτων και διαχείρισης έργων, μέσα από τις πιστοποιημένες δομές της εταιρίας
 • στη συνεργασία με ελληνικές και ξένες εξειδικευμένες εταιρίες του χώρου που παρέχουν υψηλής τεχνολογίας λύσεις για συγκεκριμένα θέματα
 • στη συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του θέματος της Υγείας και για το στρατηγικό σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης θέσης για το αντικείμενο

Περιβάλλον

Το περιβάλλον και η προστασία του, αξίες άρρηκτα συνδεδεμένες με την ποιότητα ζωής μας, αποτελούν μια από τις βασικές προτεραιότητες στις σύγχρονες κοινωνίες. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει την ανάπτυξη λύσεων στην κατεύθυνση της προστασίας και της διαχείρισης των φυσικών πόρων που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

Στο χώρο αυτό η Space Hellas έχει δυναμική παρουσία, αξιοποιώντας την υψηλή της τεχνογνωσία σε θέματα όπως η τηλεμετρία, η μεταφορά δεδομένων και εικόνας, η φυσική ασφάλεια, οι υποδομές κλπ. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην τεχνογνωσία αλλά και στις συνεργασίες που διαθέτει η Space Hellas σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, ένα από τα βασικά συστατικά της ολοκληρωμένης προσέγγισης για το περιβάλλον.

Στόχος και στο χώρο του Περιβάλλοντος είναι η παροχή προς τον πελάτη/ χρήστη μιας ολοκληρωμένης λύσης που περιλαμβάνει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των διαφοροποιημένων κάθε φορά αναγκών, πάντα με τη γνωστή ποιότητα και αξιοπιστία που χαρακτηρίζει την παρουσία της Space Hellas.

 

 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap