Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
Μήνυμα Προέδρου
Διοίκηση
Ιστορικό
Παρουσιάσεις
Πιστοποιήσεις
Ποιότητα
Επενδυτές / Δημοσιεύσεις
Κέντρο Τύπου
Πρόσβαση
Θυγατρικές και Λοιπές Εταιρίες
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Υποτροφίες
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  System Integration
  Λύσεις & Υπηρεσίες
  Αγορές
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
  Ευκαιρίες Καριέρας
  Main
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

Γενική Συνέλευση 30/6/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

Κατόπιν της από 25-5-2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (SPACE HELLAS A.E.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312, 1ος όροφος) την 30η Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

  • Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες), εταιρείας και ομίλου χρήσεως από 1/1/2010 – 31/12/2010, της έκθεσης διαχείρισης και πρόσθετης έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης ελεγκτών.
  • Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.
  • Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2010 – 31/12/2010.
  • Θέμα 4ο: Έγκριση μισθών μελών του Δ.Σ. ως υπαλλήλων της εταιρείας για το έτος 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.
  • Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  • Θέμα 6ο: Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2010– 31/12/2010.
  • Θέμα 7ο: Καθορισμός και έγκριση έκτακτων αμοιβών και παροχών μελών του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών.
  • Θέμα 8ο: Τροποποίηση των άρθρων 7 παρ. 2, 10 παρ. 2, 14 παρ. 1, 15, 17  παρ. 2 & 3, 19 παρ. 5, 20 παρ. 3, 23 και 24 παρ. 2, 3 & 4 και διαγραφή της παρ. 5 του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας, λόγω προσαρμογής στις τροποποιήσεις του κν 2190/1920 (ν. 3884/2010 & ν. 3604/2007).

Ι. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της SPACE HELLAS A.E. (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία  Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού και Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής: Σάββατο 25 Ιουνίου 2011), ήτοι κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 24ης Ιουνίου 2011.  Η απόδειξη μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης (:27 Ιουνίου 2011).  Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω και στην οικεία τακτική γενική συνέλευση.

ΙΙ. Ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου.

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.  Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι και (3) αντιπροσώπους.  Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι (3) φυσικά πρόσωπα.  Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την τακτική γενική συνέλευση.  Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στους μετόχους  στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.space.gr και, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (Λ. Μεσογείων αρ. 312, Αγ. Παρασκευή Αττικής, τηλ: 210-6504172), τα οποία, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, η εταιρεία αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και όχι με ηλεκτρονικά μέσα, και κοινοποιείται, με τον ίδιο τύπο, στα γραφεία της εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση (Λ. Μεσογείων αρ. 312, Αγ. Παρασκευή Αττικής, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) τουλάχιστον (3) τρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.  Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου δύναται να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος  ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’ ανωτέρω.    

ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση (δηλαδή έως την 15/6/2011).  Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του κ.ν. 2190/1920.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης (δηλαδή έως την 23/6/2011).

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση (δηλαδή έως την 24/6/2011), το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.  Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

IV. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες.

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και σχεδίων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρίας στη διεύθυνση www.space.gr και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας Λ. Μεσογείων αρ. 312, Αγ. Παρασκευή Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Αγία Παρασκευή 25-5-2011
Για την εταιρεία
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιρίας και Ομίλου
Τριμηνιαία Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιρίας και Ομίλου
Οικονομικά Αποτελέσματα Θυγατρικών
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
Ετήσια και Πληροφοριακά δελτία
Ανακοινώσεις
Γενικές Συνελεύσεις
Λοιπές Δημοσιεύσεις άρθ.232 Ν.4072/12
Γνωστοποιήσεις συναλλαγών
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και Πολιτικές
FAQs
Καταστατικό Space Hellas
 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap