Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
  System Integration
  Λύσεις & Υπηρεσίες
  Αγορές
Ενδεικτικό Πελατολόγιο
Αλυσίδες Καταστημάτων
Άμυνα
Ασφαλιστικός Τομέας
Βιομηχανία
ΔΕΚΟ
Εκπαίδευση
Εμπορικές Επιχειρήσεις
Ενέργεια/Καύσιμα
Κατασκευαστικές
Μεταφορές
Σώματα Ασφαλείας
Τουρισμός
Υπουργεία/Δημόσιο
Χρηματοοικονομικός Τομέας
Media
Telecom Operators
Γνώμες Πελατών
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
  Ευκαιρίες Καριέρας
  Main
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Πελάτης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Αντικείμενο : «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» - Εθνικό Δίκτυο Κορμού της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (Πιλοτικό)
Έτος ανάθεσης : 12/2000

Συνοπτική Περιγραφή Έργου

Η Space Hellas συμμετέχει στο σχήμα (ομάδα) των εταιριών το οποίο ανέλαβε την υλοποίηση του πιλοτικού έργου για τη δημιουργία του εθνικού δικτύου κορμού της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με την επωνυμία «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Ο ενεργός εξοπλισμός δικτύου που χρησιμοποιείται είναι κατασκευής του οίκου CISCO Systems (IGX 84 xx , 7206 VXR , 3640) ενώ συνοδεύεται και από παθητικό εξοπλισμό δικτύου (Racks).

Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου κορμού της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με την επωνυμία «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο παρέχει υπηρεσίες διακίνησης δεδομένων μεταξύ Φορέων του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα.

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» καλύπτει όλες τις ανάγκες επικοινωνίας των δημοσίων υπηρεσιών. Yποστηρίζει τηλεματικές υπηρεσίες με μετάδοση δεδομένων (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δομημένη μετάδοση εγκυκλίων), φωνής και εικόνας.

Το δίκτυο είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής, έχει εναλλακτικές μεθόδους πρόσβασης και παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε όλους τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Σκοπός του έργου αποτέλεσε η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της επικοινωνίας ανάμεσα σε Φορείς του Δ.Τ. μέσα από την πρόσβαση σε τηλεματικές υπηρεσίες δικτύου κορμού της Δημόσιας Διοίκησης και η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών με αυτοματοποιημένα, φιλικά προς το χρήστη, συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.

Οι στόχοι και τα προσδοκώμενα οφέλη από το έργο, είναι τα ακόλουθα :

 • η μείωση του κόστους της επικοινωνίας ανάμεσα σε Φορείς του Δ.Τ. και η διερεύνηση σεναρίων συμβατών με την επερχόμενη απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών
 • η ταχύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση των πληροφοριών στο δίκτυο κορμού «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»
 • η εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών και η αποφυγή επικαλύψεων - επαναλήψεων σε Βάσεις Δεδομένων και Δικτυακές εγκαταστάσεις και η κατά το δυνατό ενιαία προμήθεια πακέτων λογισμικού
 • ο συντονισμός διαχείρισης της διακίνησης δεδομένων των Φορέων του Δ.Τ. και η υποστήριξη των τηλεματικών εφαρμογών μέσω κεντρικού και κατανεμημένων help - desks
 • η δημιουργία προϋποθέσεων συμβατής μορφής των εσωτερικών δικτυακών εγκαταστάσεων των Δημοσίων Φορέων σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές δομημένης καλωδίωσης και ενεργού εξοπλισμού τοπικών δικτύων (gateways - routers, network servers, firewalls, switches, hubs, ISDN PABXs)
 • ο συντονισμός και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δ.Τ. μέσω της διασύνδεσης των Φορέων, της εγκατάστασης ιεραρχικού δικτύου εξυπηρετητών (name servers, WWW, proxy servers) και της διαχείρισης των τελικών χρηστών στη λογική κλειστών περιβαλλόντων Intranets 
 • η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη, πληροφοριών οι οποίες έχουν σαν πηγή Φορείς του Δημοσίου, ώστε να είναι άμεση η ενημέρωσή του σε ζητήματα που τον ενδιαφέρουν
 • η εξυπηρέτηση του πολίτη για διαδικασίες οι οποίες απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός Φορέων (π.χ. παροχή οδηγιών και έκδοση πιστοποιητικών, αδειών, καταβολή τελών κλπ) προς την κατεύθυνση του one - stop shopping, μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και προσωπικού υπολογιστή με modem, ή ηλεκτρονικής πρόσβασης από θυρίδες τύπου ΑΤΜ
 • η δυνατότητα τηλεεργασίας στο Δ.Τ., καθώς και διεξαγωγής των δημόσιων προμηθειών με ηλεκτρονικό τρόπο
 • η δυνατότητα σύνδεσης με άλλα Ευρωπαικά δίκτυα Δημόσιας Διοίκησης και η προσπέλαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων
 • η σύνδεση στο Internet όλων των Δημόσιων Φορέων δια μέσω των τεχνικο-οικονομικά συμφεροτέρων φορέων Internet Service Providers (ISP), με άμεσα αποτελέσματα στην ενημέρωση των συναλλασομένων με το Δημόσιο, τη διεθνή προβολή των Φορέων και την πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης του παγκοσμίου ιστού (World Wide Web) από πλευράς των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης
 • η εισαγωγή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Δημόσια Διοίκηση με κεντρικό έλεγχο και η διαχείριση συστήματος μεταγωγής μηνυμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης
 • η διακίνηση δομημένων εγγράφων, τύπου EDI / EDIFACT μεταξύ Δημοσίων Υπηρεσιών, η σχετική αναδιάταξη της ροής εργασιών στο Δημόσιο τομέα (process re - engineering) και η δυνατότητα διασύνδεσης και peering agreement με άλλα EDI - WANs 

Οι Φορείς του Δ.Τ. οι οποίοι εν δυνάμει συνδέθηκαν στην τελική μορφή του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», είναι οι ακόλουθοι :

 • Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση
 • Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)

« Επιστροφή

 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap