Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2022-07-14
Τίτλος:
SPACE 4.0 - Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές 4.0
Πρόγραμμα:
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ -2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις»
Διάρκεια:
18 μήνες
Περίληψη:

Η «έξυπνη» συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και ανάλυση δορυφορικών δεδομένων ωφέλιμου φορτίου είτε εν πτήση, είτε στη γη, με τη χρήση συνδυασμού σύγχρονων διαστημικών τεχνολογιών με καινοτόμες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, προσφέρει νέες ευκαιρίες και δυνατότητες, αλλά συγχρόνως και προκλήσεις. Οι προκλήσεις εντοπίζονται στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που ενισχύουν σημαντικούς κλάδους της οικονομίας (όπως η Έξυπνη Γεωργία, οι Μεταφορές, το Περιβάλλον και οι Δορυφορικές Επικοινωνίες), αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και συνεργατικότητα των επιχειρήσεων, και ενισχύουν την καινοτομία και εξωστρέφεια, ειδικά σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαθέσιμες βασικές υπηρεσίες και εφαρμογές που βασίζονται στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και της εμπιστοσύνης τους στους φορείς και την πολιτεία. Η επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από διάφορους φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και από την αποτελεσματική υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης. 


Το έργο SPACE 4.0 εστιάζει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και τεχνολογικά προηγμένων και καινοτόμων διαστημικών εφαρμογών και υπηρεσιών. Συνοπτικά, το έργο στοχεύει:


1. Στην ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης και μοντελοποίησης ατμοσφαιρικών ρύπων. Το σύστημα θα αναπτυχθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση του μεγάλου όγκου των δεδομένων παρατήρησης της Γης, της ποικιλομορφίας των πηγών δεδομένων και μορφοτύπων καθώς και της ανάγκης για εξειδικευμένα εργαλεία για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων αλλά και των υποστηρικτικών in-situ μετρήσεων. 

2. Στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης αλυσίδας αλγορίθμων και μεθόδων για τη μείωση της ποσότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και διάθεσης δορυφορικών δεδομένων ωφέλιμου φορτίου με χρήση διαστημικών τεχνολογιών (on-board data reduction και geolocation), αλλά και ακρίβειας των αποτελεσμάτων Παρατήρησης Γης στο σταθμό εδάφους, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την παρακολούθηση και διαχείριση ασφάλειας λιμένων.

3. Στη δημιουργία μιας πληροφοριακής πλατφόρμας διασύνδεσης έξυπνων υποδομών σε υποδομή νέφους που θα διαχειρίζεται δορυφορικά δεδομένα ωφέλιμου φορτίου.

4. Στην ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης αειφόρου γεωργίας μέσω παρακολούθησης παραμέτρων καλλιεργειών από συστοιχίες UAV και διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα υπερυψηλής ανάλυσης.

Το έργο στηρίζει το όραμα του si-Cluster για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός Cluster Διεθνούς Εμβέλειας και Παγκοσμίου Κύρους στον τομέα των Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών. Βασικός στόχος του si-Cluster, και μέσω της υλοποίησης του έργου, είναι η προσέλκυση σημαντικής ερευνητικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα και η ανάπτυξη ερευνητικής και βιομηχανικής αριστείας σε συγκεκριμένα πεδία των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών, στα οποία η Ελλάδα έχει αναδείξει συγκριτικό πλεονέκτημα.


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0343669)


Κοινοπραξία:
  • Space Hellas S.A. - Coordinator
  • Geospatial Enabling Technologies
  • Geosystems Hellas A.E.
  • Satways
  • Heron Engineering
  • Planetek Hellas
  • Softcom International
  • Terra Spatium
  • Άξιον Αγροτική - Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
  • Μαπ Μελετητική Ε.Π.Ε.